สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เลขที่ 125 ถนนพิพิธภักดี  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 098-0172317
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ผู้บริหาร ชื่อ - สกุล เว็บไซต์โรงเรียน
1 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา นายนพปฎล มุณีรัตน์
2 รามันห์ศิริวิทย์ ดร.อิสะมะแอ มะเระ
3 คณะราษฎรบำรุง 2 นายเริงชัย  ปรังเจะ
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา นางสาวจิรพรรณ ไชยโยธา
5 สตรียะลา นายตะวัน  อักษรชื่น
6 เบตง'วีระราษฎร์ประสาน' นายสุทธานนท์   ทองนุ่น
7 จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ นายอัมพร เพชรโชติ
8 บันนังสตาวิทยา นายซูกีพลี  ตาเย๊ะ
9 ธารโตวัฑฒนวิทย์ นางสาวสุนิษา  นิติภัทร์
10 ยะหาศิรยานุกูล นางสาวอนุช  เพชรเรือง
11 กาบังพิทยาคม นายพนา   อรัญภาค
12 นิคมพัฒนวิทย์ นายภาสกร   แก้ววิชิต