สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เลขที่ 125 ถนนพิพิธภักดี  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 098-0172317
E-Service
E-Service
 

Smart OBEC

My Office สพม.ยะลา

ระบบ DMC

ระบบ B-OBEC

ระบบ e-budget
 

ระบบ CCT ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

e-Money

facebook สพม.ยะลา