สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เลขที่ 125 ถนนพิพิธภักดี  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 098-0172317
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวสุนิสา ไตรรัตน์
ศึกษานิเทศชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายชิษณุชา หมั่นถนอม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนารีรัตน์ อุทารวรพันธุ์
ลูกจ้างชั่วคราว