สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เลขที่ 125 ถนนพิพิธภักดี  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 098-0172317
กลุ่มกฏหมายและคดี

นางกันต์กนิษฐ์ ณ นคร
นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี

นางสาวญาณสิริ ทองบุญเรือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน